Generalforsamling 2018

Tirsdag den 20. februar 2017 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i klubhuset, skydebanen, Kronjydevej 10, Assentoft.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. februar pr. brev eller på email formand@kronjyllandsjagtforening.dk.

Der vil som sædvanlig kunne købes lodder, og med lidt held vindes pæne præmier.

Møde frem og støt din forening.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2A. Formandens beretning.
2B. Beretning fra underudvalgene.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af nye underudvalg.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Fremlæggelse af forslag til nyt klubhus.
8. Valg af næstformand. På valg er Holger Ryer.
9. Valg af kasserer. På valg er René Hjorth.
10. Valg af formand for hundeudvalg. På valg er Peter Kaae Schmidt.
11. Valg af to revisorer og suppleanter.
12. Eventuelt.

 

Opdateret d. 09. januar 2018

Kommentarer